KOSGEB

KOSGEB DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR

   250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL'yi aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan firmalar yararlanabilir.

 

   Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının %25'inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak, müştereken veya tek başına, yönetmeliğin 9'uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun kontrolünde olması halinde bu işletme KOBİ sayılmaz.

 

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

•İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

•KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

•İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

•Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Program Süresi                   3 yıl

Proje Süresi                        6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti              150.000 TL

Destek Oranı                      1.ve 2. Bölge için %50

                                           3.ve 4. Bölge için %60

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

•İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

•Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 

•Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

 

 

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

•KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

•Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

•KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

 

 

 

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları

Program Süresi  - 3 Yıl

Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50

3. ve 4. Bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50

3. ve 4. Bölgede % 60

Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

 

 

 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

•Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

•Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),

•Sarf malzemesi giderleri,

•Hizmet alım giderleri,

•Genel idari giderler (azami %10).

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

• Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

•Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),

•Sarf malzemesi giderleri,

•Hizmet alım giderleri,

•Genel idari giderler (azami %10).

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

 

3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

•KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

•KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

•Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

•KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

•Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

•Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

•Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

•Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

•Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

•Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

•Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

•Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi                    6–24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti          250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı                 1. ve 2. Bölge için %50    

                                      3. ve 4. Bölge için %60

 

4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

•Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

•KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

•Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

•İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

•Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

•Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

•Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

•Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI         

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı    

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği 12.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75

Personel Gideri Desteği 100.000 75

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75

Eğitim Desteği 5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000

Proje Tanıtım Desteği 5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

Endüstriyel Uygulama Programı    

Kira Desteği 18.000 75

Personel Gideri Desteği 100.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği  150.000 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

•Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

•Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

•İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

•İstihdamın artırılması,

•Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

•Yeni Girişimci Desteği

•İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

•Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,

•Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

•Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği

 

Bu destekten;

•Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve

•İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

 

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 

 

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70) 

 

70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000

İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli  70.000

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

 

•İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

•İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

 

   DESTEK UNSURU   ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

•Bina tadilatı

•Mobilya Donanım

•İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000

600.000

125.000

25.000 60 70

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

•Personel

•Eğitim, Danışmanlık

•Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000

30.000

50.000

20.000 60 70

 

 

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

•KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

•Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

•KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

•KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

 

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)

1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler

1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000

3 Tanıtım Desteği 15.000

4 Eşleştirme Desteği 15.000

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000

6 Danışmanlık Desteği 15.000

7 Eğitim Desteği 10.000

8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000

9 Tasarım Desteği 15.000

10 Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği 20.000

11 Belgelendirme Desteği 10.000

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:

 

Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

 

KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomi Bakanlığı
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Kosgeb
Resmi Gazete

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close